BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
PLAN WSPÓŁPRACY
W związku z corocznym opracowaniem przez Jednostki Wojskowe „Planów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Partnerami Społecznymi na 2019 rok”, przypominamy o konieczności złożenia WNIOSKÓW DO PLANU WSPÓŁPRACY od instytucji oraz organizacji, które w przyszłym roku będą oczekiwały wsparcia od JW  3918.
 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej, Dowódca jednostki wojskowej może udzielić wsparcia wyłącznie w realizacji przedsięwzięć mających wpływ na:
1.    Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych (wszelkie formy dydaktyczno -szkoleniowe, wzmacniające system obrony państwa, terapeutyczne wzmacniające predyspozycje psychiczne żołnierzy, byłych żołnierzy oraz kandydatów do służby w SZRP, związane ze służbą wojskową).
2.    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, intensyfikujące wychowanie patriotyczne i obronne, przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji oręża polskiego lub jednostek wojskowych, przedsięwzięcia związane z wydarzeniami historycznymi o zasięgu ogólnopolskim – z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym.
3.    Wspieranie kultury fizycznej – przedsięwzięcia rozwijające aktywność fizyczną z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze turystycznym, rekreacyjnym lub rozrywkowym.
4.    Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

 
Partner społeczny składając wniosek do „Planu Współpracy…” winien udzielić informację, jakie korzyści dla obronności pastwa przyniesie przedsięwzięcie, o wsparcie którego występuje.
 

Wsparcie logistyczne, zgodnie z decyzją 187/MON, stosuje się w formie odpłatnej lub nieodpłatnej. Wnioskowanie o nieodpłatne wsparcie logistyczne, wymaga podania przez wnioskodawcę szczegółowego uzasadnienia dla udzielenia tej formy wsparcia oraz analizy uzyskanych efektów dla obronności państwa.
 
 
Nie zostaną ujęte w „Planie Współpracy…” przedsięwzięcia, które poprzez udział wojska mają na celu jedynie uatrakcyjnienie wydarzenia partnera społecznego.
 
 
Ostateczny termin nadesłania uzupełnionych wniosków mija w dniu 07 września br. Wnioski dostarczone po terminie NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 
 
 

Wnioski proszę kierować na adres:
JW 3918
ul. Wojska Polskiego 71
63-200 Jarocin

 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych