BIP
16 JAROCIŃSKI BATALION REMONTU LOTNISK
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

OGÓLNE ZASADY
KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ1. Wojskowa asysta honorowa.


Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.
Podstawowym dokumentem planistycznym regulującym udział wojskowej asysty honorowej jest „Plan współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”.
Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu „Ceremoniału wojskowego”.
Decyzję o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek organizatora. Natomiast wszystkie szczegóły organizator ma obowiązek uzgodnić z dowódcą odpowiedzialnym za jej wystawienie.2. Ogólne zasady organizowania uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej.


Wojskową asystę honorową na pogrzeb zmarłego żołnierza będącego w czynnej służbie wojskowej wyznacza Dowódca macierzystego garnizonu.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
     1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
     2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
     3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
     4. Żołnierzy w służbie czynnej;
     5. Byłych żołnierzy zawodowych;
     6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska;

decyduje Dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzje Dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierownika urzędów centralnych.
Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Wojskową asystę honorową może stanowić:

     - kompania honorowa;
     - orkiestra wojskowa;
     - poczet sztandarowy;
     - posterunek honorowy;
     - żołnierze do składania wieńców i wiązanek;
     - żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń;
     - żołnierze do posługi liturgicznej;
     - orkiestra wojskowa;
     - trębacz i werbalista.3. Zasięg terytorialny Garnizonu Jarocin.


Garnizon Jarocin leży w południowej części województwa wielkopolskiego i swoim zasięgiem obejmuje 7 powiatów o łącznej powierzchni terenu 5713 km2(blisko 6 tyś. km2).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012roku, określono zasięg terytorialny Garnizonu Jarocin, który obejmuje powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz.
Zgodnie z Decyzją Dowódcy Sił Powietrznych nr 11 z dnia 16 listopada 2012 roku obowiązki Dowódcy Garnizonu Jarocin pełni Dowódca Jednostki Wojskowej 3918.


4. Adresat do którego należy kierować wnioski na terenie Garnizonu Jarocin o skierowanie wojskowej asysty honorowej:


DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3918
ul. Wojska Polskiego 71
63-200 Jarocin
tel. 261-581-300
fax 261-581-3155. Osoby upoważnione w Garnizonie Jarocin do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej.


Osobami upoważnionymi w Garnizonie Jarocin do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej są:

     w sprawach uroczystości pogrzebowych:

kpt. Radosław STASZAK, tel. 261 581-331;


     w sprawach uroczystości patriotycznych, patriotyczno-religijnych:

chor. Maciej ZABOROWSKI tel. 261 581-307.6. Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości.Wniosek
o skierowanie wojskowej
asysty honorowej na uroczystość
patriotyczną oraz patriotyczno-religijną
     
Wniosek
o skierowanie wojskowej
asysty honorowej na uroczystość
pogrzebową


Uwaga!
Do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości należy obowiązkowo dołączyć opinie na temat zmarłego (przebieg służby, charakter wykonywanej pracy, krótki życiorys).7. Adresat do którego należy kierować wniosek o orkiestrę wojskową.


Wnioski o orkiestry wojskowe na uroczystości należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa na adres:


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 WARSZAWA
Fax: 261873-259

Podstawa:
Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony Decyzją nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. Warszawa 2014;

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych